HIVE

 • Snaha přivést SQL do světa Hadoop
 • Nástroj pro dotazování a manipulaci s daty
 • Vlastní jazyk HQL (variace na SQL)

Přístup k datům

 • Přístup k datům je prostřednictvím „klasických DB“ tabulek
  • Data jsou ukládána v HDFS
   • externí tabulky - rozdíl od managed jen při drop table
   • managed tabulky
 • Tabulka je celý adresář
  • Obsahuje více souborů, nebo i dalších podadresářů
 • Data jsou ukládána ve vhodném formátu
  • Parquet, Avro, CSV, ORC…
 • Metadata jsou uložena v Metastore
 • Hive vytváří pro každou tabulku alespoň jeden soubor
  • pokud je dat hodně, vytvoří se více souborů
  • :!: Ale pozor – při každém INSERT se vytvoří vždy aspoň jeden nový soubor!
  • Nedává tedy smysl INSERTovat záznam po záznamu jako v RDBMS
  • Vždy INSERT z tabulky (např. pomocí externí tabulky)

Jazyk

 • DDL - create/drop/alter/truncate table
 • DML - insert/delete/insert overwite table
 • Query - select
 • :!: Nelze: update, delete
 • Load data into - to samé co mv na Linuxu
  • takže nekontroluje schéma, což se projeví u selectů
 • DROP TABLE vymaže metadata a data
  • při mazání externí tabulky data v tabulce nejsou smazána z FS
 • virtuální sloupce
  • INPUT__FILE__NAME - jméno vstupního souboru pro úlohu mapperu
  • BLOCK__OFFSET__INSIDE__FILE - současná globální pozice souboru

Partitioning a bucketing

 • Partitioning
  • logické rozdělení struktury tabulky do podadresářů
 • Bucketing
  • rozděluje data do definovaného počtu „kyblíčků“ podle zvoleného sloupce
 • rozdíl - pokud bychom dělali partitioning podle timestamp, pro každou sekundu by se vytvořil nový soubor, což je neefektivní
  • je lepší na začátku říci, do kolika bucketů se mají řádky rozdělit

Impala

 • Nástroj podobný Hive
 • velmi kompatibilní query language
 • sdílí Metastore, tj. tabulky vytvoření v Impala jsou viditelné v Hive a (téměř) vice versa
 • Impala je ale rezidentní
 • Omezenější v pestrosti

Postup v HIVE

 • Vytvoříme externí tabulku vázanou na zdrojové soubory
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS ap_temp (...)
ROW FORMAT
DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '~'
LINES TERMINATED BY '\n'
STORED AS TEXTFILE
LOCATION ‘...’;
 • Vytvoříme prázdnou optimalizovanou tabulku
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ap (...)
PARTITIONED BY (BUS_PROD_TP_DESCR VARCHAR(255))
CLUSTERED BY (ACC_KEY) INTO 32 BUCKETS
STORED AS ORC tblproperties
("orc.compress"="SNAPPY");
 • Nahrajeme data do optimalizované tabulky
INSERT OVERWRITE TABLE ap
PARTITION (BUS_PROD_TP_DESCR)
SELECT
 ...
FROM ap_temp;
 
DROP TABLE ap_temp;
kj/hive.txt · Poslední úprava: 18.09.2017 15:51 autor: kj

Nástroje pro stránku