MapReduce

Princip:

 • MAP
  • vstupní data ve formátu <KEY1, VALUE1> konvertuje na <KEY2,VALUE2>
  • často nás KEY1 nezajímá - může být offset souboru
 • REDUCE
  • vstupní data ve formátu <KEY2, LIST(VALUE2)> konvertuje na <KEY3,VALUE3>

Mapper

 • vstupní údaje mapuje na hodnoty typu klíč – hodnota
 • vstupem je formálně také klíč – hodnota
 • ale často nás klíč vůbec nezajímá! Je to třeba offset souboru
 • klíč se může libovolně opakovat, hodnota může být různá
 • Typicky probíhá v mnoha paralelních jobech
  • Každý soubor, resp. split je zpracován samostatným mapperem
 • Výstup se zapisuje na lokální disk

Shuffle & Sort

 • vstupem jsou vygenerované soubory z mapperů
 • všechna data se stejným klíčem slije na jeden node
  • tj. musí data načíst z jednotlivých nodů (disková operace)
  • ale čte je jen z lokálních disků, nikoli z HDFS
 • setřídí data podle klíče (merge)
 • optimalizace – malá data pošle rovnou do reduceru, velká merguje na lokálním disku
 • typicky nejnáročnější operace

Reduce

 • čte produkovaná data pomocí Shuffle & Sort
 • všechny dvojice klíč/hodnota se stejným klíčem jdou do stejného reduceru
 • „redukuje“ list hodnot čtených z výstupy Shuffle & Sort
 • zpravidla je reducerů (řádově) méně než mapperů
 • počet lze definovat, default je 1
 • každý reducer generuje 1 soubor do HDFS
 • výstup se nijak nesortuje

Combiner

 • sníží zátěž Shuffle&Sort části
 • volitelná část zpracování mapperu, provádí reduce na straně mapperu
 • stejné rozhraní jako Reducer
 • používáme, protože Shuffle&Sort je nejnáročnější operace, tohle jí uleví

Partitioner

 • Partitioner rozděluje data do několika partitions
  • podle klíče
  • podle hodnoty
 • MapReduce zajišťuje, že jedna partition je zpracována jedním reducerem
 • vlastní partitioner lze použít např. v případech, kdy
  • chci znát nějaké specifické rozdělení (např. věkové kategorie)
  • mám velmi nevyvážené klíče (jeden klíč se vyskytuje abnormálně často)
 • klíče jsou z shuffle&sort poslány do partitioneru, který rozhoduje, do kterého reduceru půjde
 • Partitioner je funkce, která hashuje klíč a vezme modulo tohoto hashe a počtu reduceru, aby zjistil, který reducer dostane daný pár klíč-hodnota. jelikož hash jednoho klíče bude pořád stejný, všechny páry klíč-hodnota se stejným klíčem budou poslány do stejného reduceru

Příklady

 • vhodné úlohy
  • počet slov v textu, četnost slov, reporting – načítání řady dílčích výsledků (prodeje), podle klienta, produktu nebo lokality, řazení dat (sortování), filtrování dat, validace
  • umožňující paralelizaci, při práci se skutečně velkými daty (PB), při práci s výpočetně náročnými úlohami, kde se spíše data načítají než zapisují, když není čas kritický, stačí dávkové zpracování
 • nevhodné úlohy
  • průměr, medián - lze přeformulovat
  • nelze paralelizovat, je-li vyžadována okamžitá reakce, když je úkol „malý“
 • musí splňovat 3 podmínky
  • asociativita - neovlivníme pořadí vykonávaných operací
  • komutativita - mapper/shuffle může změnit pořadí dat → lze použít combiner
  • existence nulového prvku - node, který nemá výstup/nezpracovává data, neovlivní výsledek
kj/mapreduce.txt · Poslední úprava: 18.09.2017 15:50 autor: kj

Nástroje pro stránku