Jenkins

Instalace (Debian)

wget -q -O - http://pkg.jenkins-ci.org/debian/jenkins-ci.org.key | apt-key add -

Then add the following entry in your /etc/apt/sources.list:

deb http://pkg.jenkins-ci.org/debian binary/

Update your local package index, then finally install Jenkins:

apt-get update
apt-get install jenkins

zdroj: http://pkg.jenkins-ci.org/debian/

Apache proxy

Nastavení Apache jako proxy na port 8080, kde poslouchá Jenkins ve výchozím.

a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
a2enmod vhost_alias

Soubor /etc/apache2/sites-available/jenkins

<VirtualHost *:80>
	ServerAdmin webmaster@localhost
	ServerName ci.company.com
	ServerAlias ci
	ProxyRequests Off
	<Proxy *>
		Order deny,allow
		Allow from all
	</Proxy>
	ProxyPreserveHost on
	ProxyPass / http://localhost:8080/
</VirtualHost>  
a2ensite jenkins
apache2ctl restart

zdroj: https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/Installing+Jenkins+on+Ubuntu

Podpora pro PHP

podrobně popsáno na http://edorian.posterous.com/setting-up-jenkins-for-php-projects + http://jenkins-php.org/ inicializace PEARu

pear channel-discover pear.phpunit.de
pear channel-discover components.ez.no

program phploc (PHP Lines of Code) se instaluje přes pear:

pear install phpunit/phploc

phpcpd

pear install phpunit/phpcpd

phpcb

pear install phpunit/PHP_CodeBrowser

+ http://blog.digitalstruct.com/2010/03/01/php-continuous-integration-with-atlassian-bamboo

programovani/jenkins.txt · Poslední úprava: 14.11.2011 20:40 autor: wladik

Nástroje pro stránku