VBA

Excel

Vstup

Seznam povolených klávesnic

GetKeyboardLayoutList na MSDN

Private Declare Function GetKeyboardLayoutList Lib "User32.dll" (ByVal nBuff As Long, ByRef lpList As Long) As Long

Public Function GetKeyboardLayouts() As Long()
Dim NumLayouts As Long
Dim Layouts() As Long
 
NumLayouts = GetKeyboardLayoutList(0, ByVal 0&)
 
If (NumLayouts) Then
 ReDim Layouts(NumLayouts - 1) As Long
 
 GetKeyboardLayoutList NumLayouts, Layouts(0)
 GetKeyboardLayouts = Layouts
End If

End Function

Přepnutí klávesnice

ActivateKeyboardLayout na MSDN

Private Declare Function ActivateKeyboardLayout Lib "user32" (ByVal HKL As Long, ByVal Flags As Long) As Long

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

Select Case Target.Column
 Case 1
 ActivateKeyboardLayout &H4490449, &H100
 Case 2
 ActivateKeyboardLayout &HF0050405, &H100
End Select

End Sub

HKL

&HF0050405 Czech (QWERTY)
&HF0020409 US Dvorak

Seznam LCID (které, ovšem, nemá s klávesnicemi nic společného)

Outlook

Export mailů

Sub ExportSelectedMailItems()

  Dim Selection As Selection
  Dim Mail As MailItem

  Set Selection = ActiveExplorer.Selection

  For Each Mail In Selection

    Subject = Mail.Subject
    Body = Mail.HTMLBody
    Received = Mail.ReceivedTime

    FilePath = Subject & ".html"

    MakeSureDirectoryPathExists FilePath
    Open FilePath For Output As #1
      Print #1, Body
    Close #1
  Next

End Sub

Narozeniny & svátky do kalendáře

Možná to tak trochu funguje jen při krokování…

Const EmptyDate As Date = #1/1/4501#
Sub AddBirthdaysAnniversaries()
 
  Dim a As Date, b As Date
  
  Dim contacts As MAPIFolder
  Set contacts = Session.PickFolder
   
  For i = contacts.Items.Count To 1 Step -1
  If contacts.Items(i).Class = 40 Then
     b = contacts.Items(i).Birthday
     If b <> EmptyDate Then
      contacts.Items(i).Birthday = Now
      contacts.Items(i).Birthday = b
     End If
     a = contacts.Items(i).Anniversary
     If a <> EmptyDate Then
      contacts.Items(i).Anniversary = Now
      contacts.Items(i).Anniversary = a
     End If
      
     If b <> EmptyDate Or a <> EmptyDate Then
     contacts.Items(i).Save
     contacts.Items(i).Close olSave
     End If
  End If
  Next i
 
End Sub

Přidat věk ze začátku opakování v den narození…

Sub VěkDoKalendáře()

 Dim contacts As MAPIFolder
 Dim a As AppointmentItem
 Dim r As RecurrencePattern
 Dim o As AppointmentItem
  
 Dim born As Date
 
 
  Set contacts = Session.PickFolder
   
  For i = contacts.Items.Count To 1 Step -1
    Set a = contacts.Items(i)
    If a.IsRecurring And a.Start < #1/1/2004# Then
      born = DateAdd("yyyy", 9, a.Start)
      Set r = a.GetRecurrencePattern()
      l = 9
      
      While born < #1/1/2021#
      born = DateAdd("yyyy", 1, born)
      l = l + 1
      If born >= #1/1/2000# Then
      Set o = r.GetOccurrence(born)
      o.Location = l & " let" ' (" & DatePart("yyyy", a.Start) & ")"
      o.Save
      End If
      Wend
      
    End If
  Next i
End Sub

PowerPoint

Export/import animací cest

Public Const FilePath As String = "I:\Desktop\paths.txt"

Public Sub ExportCurrentSlidePaths()

Dim s As Slide
Dim e As Effect
Dim b As AnimationBehavior

Dim eI As Integer
Dim bI As Integer

Set s = Application.ActiveWindow.View.Slide

Open FilePath For Output As #1

eI = 1
For Each e In s.TimeLine.MainSequence
  bI = 1
  
  For Each b In e.Behaviors
    Debug.Print eI & vbTab & bI & vbTab & b.MotionEffect.Path & vbTab & e.DisplayName
    Print #1, eI & vbTab & bI & vbTab & b.MotionEffect.Path & vbTab & e.DisplayName
    bI = bI + 1
  Next b
  
  eI = eI + 1
Next e

Close #1

End Sub

Public Sub ImportCurrentSlidePaths()

Dim line As String
Dim tokens() As String

Dim eI As Integer
Dim bI As Integer
Dim motionPath As String

Open FilePath For Input As #1
While Not EOF(1)
 Line Input #1, line
 
 tokens = Split(line, vbTab)
 eI = CInt(tokens(0))
 bI = CInt(tokens(1))
 motionPath = tokens(2)
 
 Application.ActiveWindow.View.Slide.TimeLine.MainSequence(eI).Behaviors(bI).MotionEffect.Path = motionPath
Wend

Close #1

End Sub

Různé

Trim

Function TrimLeft(s As String, c As String)
While Len(c) < Len(s)
 If Left(s, Len(c)) <> c Then GoTo EndFunction
 s = Mid(s, Len(c) + 1)
Wend

EndFunction:
TrimLeft = s
End Function

Function TrimRight(s As String, c As String)
While Len(c) < Len(s)
 If Right(s, Len(c)) <> c Then GoTo EndFunction
 s = Left(s, Len(s) - Len(c))
Wend

EndFunction:
TrimRight = s
End Function

Function TrimBoth(s As String, c As String)
s = TrimLeft(s, c)
s = TrimRight(s, c)
TrimBoth = s
End Function

CreateDirectory (celou cestu)

Jako složku bere do posledního lomítka.

Declare PtrSafe Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" (ByVal path As String) As Long
programovani/vba.txt · Poslední úprava: 24.05.2016 19:25 autor: vm

Nástroje pro stránku